خط اختصاصی پیامک

برای دریافت پیامک و استفاده از بسیاری از امکانات سامانه (مانند منشی پیامک، مسابقه، قرعه‌کشی و ...) باید خط اختصاصی داشته باشید.
کلیه قیمت‌ها به تومان هستند.
مواردی که به جای قیمت * درج شده است را لطفاً استعلام کنید.
خطوط اختصاصی به نام مشتری در اپراتورها ثبت می‌شوند.

قیمت خطوط اختصاصی از اپراتور 1000

قیمتنمونه شمارهتعداد ارقام
غیرسفارشیسفارشی
15,00030,0001000xxxxxxxxxx14
35,00070,0001000xxxxxxxxx13
70,000140,0001000xxxxxxxx12
140,000270,0001000xxxxxxx11
180,000400,0001000xxxxxx10
250,000500,0001000xxxxx9
350,000700,0001000xxxx8
3,500,0003,500,0001000xxx7
6,000,0006,000,0001000xx6

قیمت خطوط اختصاصی از اپراتور 3000

قیمتنمونه شمارهتعداد ارقام
15,0003000xxxxxxxxxx14
90,0003000xxxxxxxx12
120,0003000xxxxxx10
*3000xxxxx9
*3000xxxx8

قیمت خطوط اختصاصی از اپراتور 2000

قیمتتعداد ارقام
غیرسفارشیسفارشی
غیر رندنیمه رندرندخیلی رند
200,000250,000300,000350,000*12
400,000500,000700,0001,000,000*10
700,000800,0001,000,0001,500,000*9
1,400,0001,400,0001,600,0002,500,000*8

قیمت خطوط اختصاصی از اپراتور 021

قیمتنمونه شمارهتعداد ارقام
80,000021xxxxxxxx10
600,000021xxxxx7
800,000021xxxx6

قیمت خطوط اختصاصی از اپراتور 5000

قیمتنمونه شمارهتعداد ارقام
12,0005000xxxxxxxxxxx15
15,0005000xxxxxxxxxx14
35,0005000xxxxxxxxx13
75,0005000xxxxxxxx12
140,0005000xxxxxxx11
180,0005000xxxxxx10
250,0005000xxxxx9
دی پیامک
تعرفه و مقایسه پلن‌های پیامک
شرایط و قیمت خطوط اختصاصی پیامک
پشتیبانی سامانه پیام کوتاه دی
ثبت نام و سفارش سرویس‌ها
طراحی و اجرا: دی پیامک